HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO*

NA ROK SZKOLNY 2024/2025  

DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RĘDZINACH

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
    1 Podanie informacji o wolnych miejscach - do 31.08.2024r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach wraz z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej.
    2 Składanie wniosków wraz z załącznikami

załącznik 1 zgłoszenie do kl. I

załącznik 2 wniosek 6 latka

załącznik 3 wniosek spoza

załącznik 7 wola zapisu
19.02.-08.03.2024r.
    3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły. 11.03.-14.03.2024r.
    4 Informacja dla rodziców  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.03.2024r.
    5 Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane 15.03.-26.03.2024r.
6 Informacja dla rodziców kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.03.2024r.
7 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
8 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
9 Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10 Rozstrzygnięcie przez dyrektor odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od złożenia u dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • (postępowanie uzupełniające dotyczy dzieci spoza obwodu)
Skip to content