Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu : „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 2017-10-01 – 2019-08-31 WARTOŚĆ PROJEKTU: 758 353,55 ZŁ. DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 682 518,19 ZŁ. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w dwóch szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach z obszaru Gminy Rędziny poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i TIK oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć dodatkowych, uzupełniających jak również podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kreowania u uczniów kompetencji kluczowych i przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i doposażenie pracowni szkolnych. Projekt przewiduje wsparcie poprzez:
  1. a) dodatkowe zajęcia mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania, stymulowanie rozwoju poznawczego;
  2. b) dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów/uczennic, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;
  3. c) wsparcie szkoleniowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) dla nauczycieli/ek mające na celu nabycie umiejętności diagnozowania uczniów, wzrost umiejętności właściwego planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, wzrost kompetencji nauczania.
Projekt będzie realizowany  w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019r. Projektem zostaną objęte dzieci z dwóch szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach, tj. w: – Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach – Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach – klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach.
Ogłoszenie-o-naborze
Regulamin-rekrutacji
Zał.-nr-1-Formularz-zgłoszeniowy
Zał.-nr-2-Formularz-zgłoszeniowy
Zał.-nr-3-oświadczenie-przetwarzanie-danych
Zał.-nr-4-deklaracja-udziału
Zał.-nr-5-opinia-wychowawcy
Zał.-nr-6-Lista-podstawowa-dzieci
zał.-nr-7-lista-nauczyciele
Zał.-nr-8-lista-rezerwowa-dzieci
Zał.-nr-9-lista-rezerwowa-nuaczyciele
Zał.-nr-10-deklaracja-rezygnacji
Biuro projektu pn. „Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny” realizowanego przez Gminę Rędziny
Czynne: Poniedziałek – 7:30 – 15:30 Wtorek – 7:30 – 16:30 Środa – 7:30 – 15:30 Czwartek – 7:30 – 15:30 Piątek – 7:30 – 14:30