Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rędzinach realizuje w roku szkolnym 2020/2021 projekt unijny, którego najważniejsze założenia przedstawiono poniżej:
Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
  Tytuł projektu Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny.
            Termin realizacji   2020-12-01 - 2021-06-30
        Wartość całkowita   417 675,00 zł
  Koszty kwalifikowane   417 675,00 zł
           Dofinansowanie   375 907,50 zł 90,00%
           Wnioskodawca   GMINARĘDZINY
W ramach tego projektu nauczyciele prowadzący zajęcia pragną się skupić na rozwijaniu u dzieci i młodzieży niezbędnych kompetencji kluczowych, aby kreować właściwe postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność, oraz praca zespołowa). Rodzice powinni być dumni, że ich dzieci uczęszczają do szkoły, w której dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze kształcenie z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz zajęć mobilizujących do nauki.
Skip to content