PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PLACÓWEK  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RĘDZINACH OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2020R. 1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY
 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rędzinach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły/przedszkola), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania epidemii COVID-19.
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz środków ochrony osobistej.
 1. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 8. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
                 2. ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, pracownik szkoły – pedagogiczny, niepedagogiczny bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole do minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe) oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 4. Pracownicy szkoły, uczniowie lub inne osoby wchodzące do budynku są zobligowane do dezynfekcji rąk.
 5. Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie epidemii COVID -19 będą wpuszczać osoby do szkoły.
 6. W szkole dzieci oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.
 7. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 8. Na drzwiach przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 9. Dyrektor zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw oraz sprzętów znajdujących się w szkole.
 10. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do budynku, przy wejściu do szatni, salach lekcyjnych oraz  w miejscu przygotowywania posiłków.
 11. W sanitariatach znajdują się instrukcje obrazkowe z zasadami prawidłowego mycia rąk , instrukcje jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę i rękawice w wyznaczonych miejscach w szkole.
 12. Możliwe jest korzystanie na terenie placówki z dystrybutorów wody pod nadzorem nauczyciela , w miarę możliwości należy stosować pojemniki jednorazowe
3. DYREKTOR
 1. Przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informację o czynnikach ryzyka wynikających z epidemii COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.
 2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
 3. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek oraz przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
 4. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 5. Kontaktuje się z rodzicem /opiekunem prawnym lub wyznacza odpowiednie osoby, aby skontaktowały się telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
 6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi, organem prowadzącym, dyrektorami szkół ościennych.
 7. Instruuje i informuje pracowników, rodziców/opiekunów prawnych o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 8. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia:
- Wariant 1 – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) - Wariant 2 – kształcenie zdalne Wybór formy kształcenia - uszczególnienie
 1. W zależności od tego, czy Powiat Częstochowski, na terenie którego mają siedzibę placówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach, został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 2. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Częstochowskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 3. W przypadku   zaliczenia   Powiatu  Częstochowskiego do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas
określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).
 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Częstochowskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.
4. PRACOWNICY SZKOŁY
 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Zaleca się, aby każdy pracownik szkoły prowadził samoobserwację.
 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są dezynfekować ręce.
 4. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w INSTRUKCJI MYCIA RĄK.
 5. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach.
 6. Należy osłaniać twarz podczas kaszlu i kichania – zakryć usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyć dokładnie ręce.
 7. Osoby sprzątające w szkole po każdym dniu dezynfekują: poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły, drzwi wejściowe do szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach.
 8. Powierzchnie, z których korzysta się najczęściej powinny być według ustalonych zasad w ciągu dnia myte oraz dezynfekowane (powierzchnie biurka, stół czy blaty), jak również powierzchnie przedmiotów (np. zabawki, klawiatury, sprzęt sportowy itp.);
 9. W porozumieniu z nauczycielem usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli nauczyciele wykorzystują do zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, to pracownicy są zobligowani do tego, aby je systematycznie dezynfekować.
 10. Regularnie myją i dezynfekują zabawki, przedmioty, których dotykał uczeń.
 11. Sala gimnastyczna powinna być umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 12. Wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 13. Pracownicy nie witają się poprzez podanie ręki. Zachowują bezpieczną odległość co najmniej 1,5 metra w pomieszczeniach i 2 metry na zewnątrz budynków od innych osób, a w szczególności osób, które wykazują objawy takie jak kaszel, kichanie i gorączkę.
 14. Zachowują dystans społeczny między sobą, wynoszący minimum 1,5m.
Pracownicy obsługi prowadzą i odnotowują monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w pomieszczeniach sanitarnych. 5. NAUCZYCIELE
 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. BHP.
 3. Dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym przed rozpoczęciem zajęć, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza. Organizują pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 4. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę.
 5. Dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości.
 6. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą niż dana klasa liczbę uczniów.
 7. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 8. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów na pierwszej wspólnej lekcji z obowiązującymi  procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole w czasie epidemii i potwierdzić tematem w dzienniku Librus.
6.
 1. RODZICE
 1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie ZSP 2 w Rędzinach w czasie trwania epidemii.
 2. Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Przekazują nauczycielowi prowadzącemu zajęcia istotne informacje o stanie jego zdrowia dziecka.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślą, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. W przypadku uzyskania informacji ze szkoły o podejrzeniu choroby u dziecka niezwłocznie zabierają ucznia ze szkoły.
 8. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
7. UCZNIOWIE
 1. Uczniowie na terenie szkoły i w szkole zachowują dystans społeczny wynoszący 1,5m.
 2. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem bocznym.
 3. Po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonego miejsca w szatni, gdzie mają przydzieloną szafkę.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.
 5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
8. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Do szkoły uczniowie  przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 4. Zaleca się, aby uczeń po wejściu do szkoły zdezynfekował ręce.
 5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/ odbierani przez osoby zdrowe.
 6. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wskazać osoby (imię i nazwisko), które będą przyprowadzały/odbierały dziecko. Prosimy, aby w miarę możliwości byli to rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.
 7. Rodzice, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci, nie wchodzą na teren szkoły, czekają na odbiór dziecka przed budynkiem szkoły zachowując dystans od innych opiekunów i dzieci wynoszący minimum 1,5 metra.
 8. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, którzy pozwala się wejść na teren szkoły przez okres dwóch pierwszych tygodni września.
 9. Rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci w korytarzu przy szatni, zachowując dystans od kolejnej osoby 1,5 m.
 10. Opiekunowie muszą stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 11. Nauczyciel sprawujący dyżur przy szatni ma obowiązek wyprosić osobę nie posiadających stosownych środków ochronnych.
 12. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko bocznym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 13. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 14. Zabrania się rodzicom wchodzenia do szatni.
 15. Uczeń, który samodzielnie przychodzi do szkoły w przypadku podwyższonej temperatury lub objawów chorobowych niezwłocznie odprowadzany jest do izolatki i informowani są rodzice o konieczności bezzwłocznego odebrania ucznia.
 16. Jeżeli rodzic/opiekun prawny w wyjątkowej sytuacji musi wejść na teren szkoły zobowiązany jest do odkażenia rąk bądź stosowania jednorazowych rękawiczek, maseczki ochronnej oraz do stosowania zalecanej odległości 1.5 m w stosunku do innych osób będących w tym samym czasie w szkole.
 17. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się głównym wejściem. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 18. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
 19. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 9. ŻYWIENIE
 1. Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 3. Po przyjeździe do szkoły:
 4. kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,
 5. pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,
 6. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.
 7. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
 8. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
 9. Naczynia i sztućce są jednorazowe.
 10. W przypadku braku oddzielnego pomieszczenia-stołówki, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 11. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
10. ZASADY PRACY W BIBLIOTECE Informacje dla Czytelników:
 • Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w bibliotece szkolnej
 • Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest nauczyciel bibliotekarz.
 • Jednocześnie w bibliotece może przebywać 4 czytelników.
 • Dostęp do regałów jest niedostępny dla czytelników. Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 • Książki oddawane do biblioteki należy złożyć w wyznaczonym miejscu oznaczonym dodatkowo w bibliotece po uprzednim poinformowaniu nauczyciela bibliotekarza.
 • Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.
 • Przyjęte książki zostają odłożone na kwarantannę na okres 24 godzin. Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostają ponownie włączone do użytkowania. Po przyjęciu zostają one odłożone na wydzielona półkę.
 • Pomieszczenie biblioteki jest często wietrzone i odpowiednio dezynfekowane.
11. ZASADY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, PLACU ZABAW I BOISKA SZKOLNEGO
 1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Nauczyciel I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
 9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 10. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 11. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 12. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.
12. ZASADY PRACY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 1. Świetlica szkolna jest czynna codziennie od: 15 – 16.00
 2. Dzieci przed wejściem na świetlicę są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci, które korzystają ze świetlicy odbierane są przez rodzica/ prawnego opiekuna przed wejściem do świetlicy.
 4. Korzystanie przez ucznia ze świetlicy odbywa się po wcześniejszym złożeniu deklaracji pobytu dziecka w świetlicy. Odbiór dziecka odbywa się w deklarowanych wcześniej przez rodzica/ opiekuna prawnego godzinach.
 5. Pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły będzie organizowany z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości.
 6. Dzieci nie przynoszą do świetlicę żadnych zabawek ani gier z domu. Posiadają własne przybory, np. kredki, pisaki, nożyczki, klej, które znajdują się na stoliku dziecka, szafce lub w jego plecaku.
 7. W świetlicy odległości pomiędzy stanowiskami dla dzieci wynoszą min. 1,5m. W okresie epidemii nie będą organizowane żadne wyjścia, wycieczki poza teren szkoły.
 8. W przypadku wystąpienia u dziecka przybywającego w świetlicy niepokojących objawów sugerujących chorobę nauczyciel izoluje dziecko od pozostałych osób i telefonicznie informuje rodzica o tym fakcie prosząc o niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły.
 9. Obowiązkiem rodzica jest dostępność telefoniczna
13. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DEZYNFEKCJI
 1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
 2. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 3. Dezynfekcji podlegają wszystkie zabawki, przedmioty, sprzęty i narzędzia, które były używane, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp.
 4. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60% i przetarcie ściereczką lub wyczyszczeniu w ciepłej wodzie z mydłem o temperaturze minimum 60 stopni C.
 5. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników.
 6. Po zdezynfekowaniu zabawki, przedmioty, sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 7. Wszystkie narzędzia służące do sprzątania oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.
 14. ZASADY KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH Z OSOBAMI SPOZA SZKOŁY (kurierzy, dostawcy, przedstawiciele handlowi itp.)
 1. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty z osobami spoza szkoły.
 2. Zaleca się kontakt za pośrednictwem telefonów lub elektronicznie.
 3. Należy unikać spotkań w małych, słabo wentylowanych pomieszczeniach.
 4. W razie konieczności spotkania z osobami z zewnątrz należy zapewnić: płyn do dezynfekcji rąk lub rękawice ochronne.
 5. Należy egzekwować przestrzeganie zachowania podstawowych zasad higieny osób spoza szkoły.
 6. Po zakończonym spotkaniu należy przewietrzyć pomieszczenie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty stołów, lady itp.).
 7. Towary dostarczone przez kurierów przed użyciem, jeśli to możliwe należy dokładnie umyć wodą z mydłem i osuszyć lub zdezynfekować.
 8. Każdorazowo po kontakcie z inną osobą należy dokładnie umyć i zdezynfekuj ręce.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły/przedszkola zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę/przedszkole oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 6. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
 
Skip to content