WSTĘP: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp2redziny.pl   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA: Narzędzie ułatwień dostępu
   • mapa strony
   • podświetlane linki
   • możliwość powiększenia i zmniejszania liter
   • wersja dla słabowidzących
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklaracje  sporządzono dnia: 15-02-2021 r. Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Łukasik Kontakt poprzez sekretariat szkoły: zsp2@redziny.pl telefon: (+48) 34-320-14-50 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl       DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 1. Do budynku Zespołu prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Działkowiczów: jedno z tych wejść jest tylko dla pracowników szkoły, gości oraz innych korzystających z usług szkoły; drugie jest dla uczniów. W obydwu przypadkach przy schodach jest brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Jedno z wejść dla uczniów jest na tym samym poziomie co chodnik prowadzący do placówki. Drugie wejście dla pracowników szkoły, gości oraz innych korzystających z usług szkoły prowadzi po schodach. Wejściami tymi można łatwo dostać się do części administracyjnej budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Szkoła nie dysponuje miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
 3. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
4.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 1. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 2. W budynku na korytarzach są poręcze dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Napisz do nas Początek formularza Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące deklaracji dostępności, prześlij nam wiadomość: zsp2@redziny.pl  
Skip to content