26 listopada 2020

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZDALNYM NAUCZANIEM Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż w ramach nauki zdalnej:
 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rędzinach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Działkowiczów 20, 42-242 Rędziny. Można się z nim kontaktować za pomocą e-maila: zsp2@redziny.pl, telefonicznie: 34/3201-450 bądź listownie na adres placówki.
 1. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: dw_iod@onet.pl lub listownie na adres Szkoły.
 2. Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2020 r. poz. 910 i 1378), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1830), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza, numer telefonu kontaktowego, wizerunek – obraz video, głos, nazwa użytkownika komunikatora
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w dozwolonym zakresie, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Platforma Classroom.
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 4. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
 7. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.
 8. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby do takiego transferu doszło w związku z działaniem Platformy Classroom Państwa dane mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft i Google standardowe klauzule umowne są zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
Skip to content