31 sierpnia 2020

Zapisy do świetlicy

ZAPISY DO ŚWIETLICY

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI

Aby zgłosić dziecko do świetlicy na rok 2020/2021   należy:

  1. Pobrać druk KARTY ZGŁOSZENIA Rodzic lub opiekun może  to zrobić osobiście w świetlicy szkolnej bądź sekretariatu szkoły.
  2. Wypełnić pobraną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA. Karta zawiera podstawowe informacje o dziecku, oraz telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów. Informacje te stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu bezpieczeństwa.
Uwaga: wymagane jest oświadczenie przez obojga rodziców lub opiekunów o zatrudnieniu.  Oświadczenie dołączone jest do karty wpisu do   świetlicy
  1. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, a ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa proszony jest o przedłożenie do wglądu informacji o sytuacji  rodzinnej: - postanowienie sądu w sprawie ustalenia opieki nad dzieckiem, ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego z   rodziców.
4.  Złożyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do sekretariatu szkoły, ul. Działkowiczów 20.  KARTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY  W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 11.09.2020 roku.
  1. Złożone dokumenty  rozpatrzy  komisja   powołana   przez   Dyrektora   Szkoły i sporządzi listę dzieci przyjętych do świetlicy. Komisja kwalifikująca   dzieci do świetlicy może pozostawić bez rozpatrzenia karty zapisu oddane po terminie lub  gdy były niekompletne.
DOKUMENTY Zał. 1 karta zgłoszenia Zał. 2 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU Zał. 3 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH zał.4 Oświadczenie o pracy