2 czerwca 2020

DOKUMENTY-OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Otwarcie przedszkoli
Od 25 maja 2020 r. decyzją organu prowadzącego rozpoczynamy proces wznawiania działalności przedszkoli zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.
Przedszkola na terenie gminy Rędziny będą pracować w godzinach od 7.00 do 15.00 (wyjątek stanowi oddział przedszkolny w Koninie, który otwarty jest od 8.00 do 13.00). Dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant. Przed przyjęciem do przedszkola rodzice zobowiązani są do wypełnienia i podpisania dokumentów zamieszczonych poniżej tj. deklaracji, oświadczenia oraz klauzuli informacyjnej i odesłanie ich w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy placówki do 22 maja:
Przedszkole w Rędzinach – Osiedlu – zsp2@redziny.pl
deklaracja 
oświadczenie-przedszkole 
klauzula pomiar temperatury_dziecko_objawy 
Wypełnione dokumenty można również składać w przedszkolu w czwartek i piątek (21, 22 maja) w godz. 10 – 12. Przed wejściem do przedszkola wystawiona będzie skrzynka podawcza.
Przypominamy, że resort edukacji wskazał, aby z opieki przedszkolnej korzystały przede wszystkim dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice pracują. Wskazane jest, aby do przedszkola dziecko było przyprowadzane i odbierane przez jedną osobę dorosłą, z wyłączeniem osób z grupy podwyższonego ryzyka. Bezwzględnie zabrania się przyprowadzania do placówki dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę. W przedszkolu obowiązuje wewnętrzna „Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci wraz z wytycznymi  przy otwarciu przedszkoli od dnia 25 maja 2020 roku lub w terminie późniejszym, o którym zdecyduje Organ Prowadzący.”  Zgodnie z zapisami ww. procedury obowiązywać będzie zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, itp. Ograniczone będzie korzystanie z ogrodu przedszkolnego, nie będą organizowane spacery poza teren przedszkola. Z sal usunięta została już zdecydowana większość zabawek, drobnego sprzętu, dywany, dekoracje i inne elementy trudne do zdezynfekowania. Sale będą wietrzone co godzinę a przy otwartych oknach prowadzone będą zajęcia ruchowe. Kilkukrotnie w ciągu dnia przeprowadzana będzie wymagana dezynfekcja/czyszczenie wszystkich powierzchni. W salach przedszkolnych będzie mogło przebywać maksymalnie po 12 wychowanków.
Wskazuje się również zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w budynku a w przypadku konieczności kontaktu z dzieckiem stosowane muszą być środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).
WAŻNE – rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję.
Proszę zapoznać się z zasadami przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania ich.
Przyprowadzanie-i-odbiór-dzieci