26 marca 2020

Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice!   Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor każdej szkoły został zobowiązany do organizacji realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W tym czasie nadal ma być realizowana podstawa programowa, nie jest to czas wolny dla uczniów od nauki. W związku z tym w naszej szkole przyjęliśmy rozwiązanie ułatwiające uczniom to zadanie poprzez możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielami w godzinach ich pracy. Nie oznacza to, że obowiązkiem ucznia jest ciągłe przebywanie na zajęciach realizowanych z użyciem wybranego komunikatora. Jednak obowiązkiem ucznia jest realizacja danej jednostki lekcyjnej w dogodnej formie i wykonanie pracy zadanej przez nauczyciela. Wychodząc naprzeciw uczniom podjęliśmy możliwość bezpośrednich kontaktów z nauczycielami. Uczniowie pracują w różnym tempie i różnie sobie radzą z wykonywanym zadaniem. W tradycyjnym nauczaniu uczniowie spędzali ten czas w szkole i jeszcze była często praca poza szkołą. Obecnie nauczyciele znacznie ograniczyli ilość pracy do niezbędnego minimum. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi:
  1. Nauczyciele są dostępni w godzinach swojego planu (poza klasami I-III umawiają się indywidualnie na kontakty) na uzgodnionych w poszczególnych klasach komunikatorach.
  2. Lekcje online nie muszą trwać 45 minut, dajmy uczniom instrukcje, rozłączmy się z nimi dajmy im czas na pracę. Stosujmy łączenia przemienne z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Poza tym rozporządzenie mówi, że zajęcia powinny być tak skonstruowane, żeby uwzględniały korzystanie z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik.
  3. Nadal dajemy szczegółowe instrukcje do lekcji na dzienniku elektronicznym Librus w takiej formie, aby uczeń mógł samodzielnie zrealizować temat. Jeśli nie ma potrzeby nie musimy umawiać się na grupowy kontakt, ale jesteśmy dla ucznia dostępni w swoim planie zajęć.
  4. Należy pamiętać, że wielu uczniów może mieć utrudniony lub wręcz uniemożliwiony swobodny dostęp do komputera w czasie, gdy zwyczajowo odbywają się lekcje (z uwagi m. in. na konieczność dzielenia go z rodzeństwem i rodzicami). Wówczas ma możliwość w późniejszym czasie wykonać zadania korzystając z informacji zamieszczonych na Librusie.
  5. Zadaniem każdego wychowawcy jest zorganizowanie uczniowi z utrudnionym dostępem do internetu możliwości realizacji podstawy programowej i monitorowania tego na bieżąco.
  6. Nie zasypujemy ucznia materiałami! Czas realizacji tematu łącznie z pracą domową nie powinien wykraczać poza 45 minut.
  7. Proszę poinformować uczniów, żeby w czasie trwania zajęć nie przeszkadzali, zachowywali się tak by nie przeszkadzać innym( nie mówimy wszyscy razem, uczniowie mają stałe wyznaczone miejsce w czasie trwania zajęć nie przemieszczają się po mieszkaniu wprowadza to chaos i zakłóca łącze, mogą wyłączać mikrofony kiedy nie zabierają głosu)
  8. Jeżeli uczniowie nie będą przestrzegali określonych zasad dotyczących zajęć online uczeń może otrzymać uwagę z zachowania. To samo dotyczy również sytuacji, gdy uczniowie będą wyłączać innego kolegę z lekcji, bo takie incydentalne sytuacje miały miejsce. Oczywiście nie we wszystkich klasach.
  9. Sprawdzanie obecności w tym czasie w takim rozumieniu, jak dotychczas, nie jest możliwe, trudno bowiem wymagać, żeby uczniowie w jednym czasie gromadzili się przy komputerach i brali udział w lekcjach, nie da się tak prowadzić kształcenia na odległość w myśl przepisów tego rozporządzenia. Obecnością ucznia jest jego kontakt online, odebrana wiadomość na Librusie, czy Mesengerze.
Agnieszka Ryś Dyrektor ZSP 2 Rędziny