4 grudnia 2017

„Kompetencje przyszłości – rozwój szkół w Gminie Rędziny”

Nazwa projektu : „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny” OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 2017-10-01 - 2019-08-31 WARTOŚĆ PROJEKTU: 758 353,55 ZŁ. DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 682 518,19 ZŁ.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w dwóch szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach z obszaru Gminy Rędziny poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i TIK oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez realizację zajęć dodatkowych, uzupełniających jak również podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kreowania u uczniów kompetencji kluczowych i przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i doposażenie pracowni szkolnych.

Projekt przewiduje wsparcie poprzez:

a) dodatkowe zajęcia mające na celu niwelowanie braków w opanowaniu podstawowych umiejętności, zwiększenie skuteczności nauczania, stymulowanie rozwoju poznawczego;

b) dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów/uczennic, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;

c) wsparcie szkoleniowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe) dla nauczycieli/ek mające na celu nabycie umiejętności diagnozowania uczniów, wzrost umiejętności właściwego planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej, wzrost kompetencji nauczania.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.

Projektem zostaną objęte dzieci z dwóch szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkole podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach, tj. w:

- Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

- Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach

- klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach