Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

     

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.

     

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego  nowożytnego mnoży się przez 0,3.

   

Załóżmy, że uczeń napisał egzamin na 60 pkt z j. angielskiego. 60 pkt to maksymalna liczba punktów, więc taki uczeń ma 100%.

   

W procesie rekrutacji mamy więc:

    100 x 0,3=30 pkt        

Podobnie przeliczamy j. polski i matematykę. Maksymalnie za wyniki egzaminu ósmoklasisty można zdobyć 100 pkt. (35 za j. polski, 35 za matematykę i 30 za j. angielski)

       

Przeliczanie na punkty ocen ze świadectwa.

       

Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informację o:

       

1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym;

       

2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym,

       

3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej

       

4) terminie przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz terminie podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu.

       

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

       

– celujący -18 punktów;

       

– bardzo dobry -17 punktów;

       

– dobry -14 punktów;

       

– dostateczny -8 punktów;

       

– dopuszczający -2 punkty.

       

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7punktów

       

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

       

Szczególne osiągnięcia na świadectwie – konkursy

       

Tutaj znajdą Państwo Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły – rok szkolny 2020/2021

       

Nie każdy konkurs może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w części szczególne osiągnięcia. Kurator Oświaty do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. I tylko za te konkursy i za te miejsca, które są wymienione w tym dokumencie, dziecko dostanie punkty w procesie rekrutacji. Proszę też pamiętać, że szkoła ponadpodstawowa ma prawo poprosić Państwa o dyplomy dziecka poświadczające uzyskanie wysokiego miejsca w danym konkursie. Jeśli już dany konkurs, w którym dziecko brało udział, znajdzie się w w/w wykazie i dziecko zajęło w tym konkursie miejsce uznane za wysokie (to też jest ważne, nie każde miejsce może być wpisane) punkty są przyznawane wg następujących zasad:

       

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym  przez kuratorów oświaty:

       

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

       

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

       

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

       

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

       

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 punktów

       

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -4 punkty

     

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 punkty

       

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

       

a)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,

         

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,

       

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

       

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -przyznaje się 7 punktów,

       

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

       

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty

       

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

       

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-10 punktów,

       

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-7 punktów,

       

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-5 punktów,

       

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-7 punktów,

       

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-3 punkty,

       

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej-2 punkty;

       

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

     

a) międzynarodowym -4 punkty

     

b) krajowym -3 punkty

     

c) wojewódzkim -2 punkty

     

d) powiatowym -1 punkt

       

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

       

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

         

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

       

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

       

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

       

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

       

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

       

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

       

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

       

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych-wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do oddziałów sportowych-testy sprawności, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji-wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

     

Dzieci mają przyznawane punkty wg zasad, które są wymienione powyżej i przyjmowani są ci uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów. Jeśli mamy dwóch uczniów z identyczną liczbą punktów brane są pod uwagę kryteria dodatkowe (np. problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność).

       

Tutaj znajdą Państwo podstawę prawną wszystkich zasad, czyli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

   

href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf">Rozporządzenie MEN Dz. U. 2019 poz. 1737

       

Mogą Państwo skorzystać z kalkulatora punktów Tak, zdam! : https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

     

Skip to content